ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY