เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 16 results.
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๒
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY