เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 5 results.
เทศบัญญัติ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑. ส่วนที่ ๑.pdf
๒. ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท..pdf
๓. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณ ปี ๖๒.pdf
๔. คำแถลงงบประมาณ.pdf
๕. คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.pdf
๖. ส่วนที่ ๒.pdf
๗. บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf
๘. รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย.pdf
๙. เทศบัญญัติ.pdf
๑๐. รายงานประมาณการรายรับ.pdf
๑๑. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf
๑๒. รานงานประมาณการรายจ่าย.pdf
๑๓. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf
๑๔. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
๑๕. ส่วนที่ ๓.pdf
๑๖. รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา.pdf
๑๗. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการกิจการงบเฉพาะการประปา.pdf
๑๘. รายงานรายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการงบเฉพาะการประปา.pdf
ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒.pdf
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา พ.ศ.2560


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY