นโยบายและแผน@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY