• 10 มิถุนายน 2562 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
  • 10 มิถุนายน 2562 ประกาศการป้องกันการรับสินบน
  • 10 มิถุนายน 2562 ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY