• 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
  • 20 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบล่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อ


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY