แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๗ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2930 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขขน.๙๓๒ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑๙ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY