แสดงข้อมูลตั้งแต่ 401 ถึง 410 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค ๖๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2563
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่สุพจน์ เพียงนั้น หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ รวม 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฆ่าหญ้า) ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 5084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของกองช่าง หมายเลขทะเบียน บพ ๕๑๑๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายบอกซอยเทศบาลตำบลท่าไม้ พร้อมติดตั้ง ของกองช่าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2563


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY