แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส บริเวณบ้านห้วยปลายยาง บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะสีเหลือง ของกองสาธารณสุขฯ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๑๒๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งปั้มซับเมอร์ส บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านสวนกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณหอถังประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าไม้ (บ้านทุ่งฝืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๖ บริเวณโรงหนังอาทิตย์รามา จำนวน ๑ โครงการ24 พฤศจิกายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY