แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง (ห้องทำงานนายกเทศมนตรีและห้องทำงานปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ (ปั้มซับเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 8 เส้น ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายไพศาล ปากน้ำโพธิ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแแซมโถสุขภัณฑ์ ห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY