แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
ซื้อผ้าใบเต็นท์ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
จ้างประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดคร้อพนัน ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย.-11ต.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของงานสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย.-10ต.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนางจำนง มิตรจาระวิจารณ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๔๙๗ จำนวน ๑ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY