แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑๙ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2930 จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๔ หุน ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๖๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY