แสดงข้อมูลตั้งแต่ 391 ถึง 400 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด - ๑๙ ในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ของกองสาธารณสุขฯ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๔๙๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทาน บริเวณหลังวัดคร้อพนัน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๘ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2563


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY