แสดงข้อมูลตั้งแต่ 391 ถึง 400 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง,ธงชาติ ฯลฯ) ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ประจำภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดคร้อพนัน ประจำภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563
จ้างวางท่อน้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช ที ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563- 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2563
ซื้อตามโครงการส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2563
ซื้อโครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายนวล ใจทำ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY