แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๖ บริเวณตลาดท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก28 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องยนต์สูบน้ำคูโบต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-56-0005 จำนวน 1 เครื่อง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ เบอร์ 3 หมายเลขทะเบียน 81-6590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY