แสดงข้อมูลตั้งแต่ 371 ถึง 380 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณโรงหนังอาทิตย์รามา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุจราจร พร้อมเสาเหล็ก จำนวน 2 ขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๔ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขยะสีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๔๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) ของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ติดตั้งกับเสาหลักพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 สิงหาคม 2563


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY