แสดงข้อมูลตั้งแต่ 361 ถึง 370 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
จ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณข้างวัดกระต่ายเต้น หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าไม้ ตั้งแต่บ้านนายวิเชียร ศรีเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2563
ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งในชุมชน หมู่ที่ ๖ บริเวณโรงหนังอาทิตย์รามา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2563


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY