แสดงข้อมูลตั้งแต่ 331 ถึง 340 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท่้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กันยายน 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท่้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กันยายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2563
จ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท่้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้17 กันยายน 2563
ซื้อจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ของกองช่าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของกองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝั่งขวา) บริเวณหลังเมรุวัดคร้อพนัน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๙ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2563






@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY