แสดงข้อมูลตั้งแต่ 311 ถึง 320 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนางหวาน ศิริสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2930 จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอด คลองสายบางแก้ว หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ เบอร์ 2 หมายเลขทะเบียน 81-9770 จำนวน 1 รายการ ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน กจ 8714 จำนวน 1 รายการ ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563
จ้างโครงการปรับปรุงทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) จำนวน 1 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร) จำนวน 1 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเหล็ก)จำนวน 1 รายการ ของกองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY