แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๕๑๑๖ จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขยะสีส้ม ของกองสาธารณสุขฯ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซูซุ ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค ๖๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ภายในห้องโดยสาร รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กน 4019 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0008 จำนวน 1 คัน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
วัสดุก่อสร้าง16 กันยายน 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้น คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณด้านหน้าอาคารจัดเก็บพัสดุส่วนกลาง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๘ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY