แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าคันเก่า ของกองช่าง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๘ รายการ /๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ รวม 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY