แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเบอร์ 3 หมายเลขทะเบียน 81-6590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY