แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าคันเก่า ของกองช่าง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๘ รายการ /๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY