ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล
    มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกเทศบาลตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองคืการบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

1. งานธุรการ

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณ ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานลูกจ้างเทศบาล งานสาธารณงานการกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบ และแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานแผนและงบประมาณ

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา งานรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานบริการข้อมูลสารสนเทศ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานการเจ้าหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสรรหาบุคคล งานบรรจุ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล งานแจ้งมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล งานจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล งานจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับบุคคล งานจัดทำประกันสังคมลูกจ้าง งานบำเหน็จบำนาญ งานควบคุมการลา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานประชาสัมพันธ์

5. งานทะเบียนราษฎร

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานบังคับการตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 งานปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานนิติการ

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ทางด้านกฎหมาย เช่น การจัดทำร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ฯลฯ งานทำนิติกรรมสัญญา งานพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย งานสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานและลูกจ้างเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานดำเนินการทางคดี งานพิจารณาตอบข้อหารือปัญหาทางกฎหมาย และการปฏิบัติทางกฎหมาย งานติดตามและประสานงานการดำเนินคดี งานกิจการสภา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับหมอบหมาย

7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 งานตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย งานควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย งานควบคุมกำจัดหรือทำลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ งานทำแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ งานส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย งานตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

    มีปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี   เอกสารการเบิกจ่าย   เอกสารการรับเงินทุกประเภท   ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน
การบัญชี   งานตรวจสอบพัสดุ   และการเก็บรักษา   งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล   และงานอื่น  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง
    มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินเทศบาลตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำ ส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ

1. งานธุรการ

2. งานการเงินและบัญชี

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานธุรการด้านการคลัง งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานแสดงฐานะทางการเงิน งานวิชาการด้านการเงิน งานจัดทำบัญชี งานทะเบียนคุมรายได้รายจ่าย งานเบิกจ่ายรับนำส่งเงิน เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดทำงบทดลอง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ งานเร่งรัดรายได้ งานกิจการพาณิชย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานพัสดุและทรัพย์สิน

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนและพัสดุ การทำบัญชี การทำสัญญา งานการตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่ายพัสดุรวมถึงการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกประเภท ตลอดจนการจัดทำทะเบียนคุม การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด ซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างพัสดุ ตรวจรับ จัดทำทะเบียน เบิกจ่ายพัสดุ งานการจำหน่ายพัสดุ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานแผนที่ภาษี

กองช่าง
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ

1. งานธุรการ

2. งานวิศวกรรม

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานออกแบบคำรวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานบริการเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม งานควบคุมอาคาร งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานสาธารณูปโภค

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  งานกิจการประปา งานระบายน้ำ งานด้านการก่อสร้างอาคารถนน  สะพาน  ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุง  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานผังเมือง

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานสำรวจและแผนที่ งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานสวนสาธารณะ

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสวนสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา
    มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 5 งาน คือ

1. งานธุรการ

2. งานบริหารวิชาการ

3. งานการศึกษาปฐมวัย

4. งานกีฬาและนันทนาการ

5. งานส่งเสริมประเพณีและกิจกรรมศาสนา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ  สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงาน    สาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ

1. งานธุรการ

2. งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานป้องกันและส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด  งานส่งเสริมสุขภาพด้านสุขศึกษา  อนามัยโรงเรียน  อนามัยแม่และเด็ก  วางแผนครอบครัว  สาธารณสุขมูลฐานโภชนาการ  สุขภาพจิต  งานสัตว์แพทย์  ด้านการควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  ด้านควบคุมโรงฆ่าสัตย์  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น  เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  งานด้านทันตสาธารณสุข  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานสัตวแพทย์

5. งานรักษาความสะอาด

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะงานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานส่งเสริมสุขภาพและศูนย์บริการสาธารณสุข   

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบงานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด งานรักษาและพยาบาล งานเภสัชกรรม งานทันตกรรม งานชันสูตรสาธารณสุข และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการประปา

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา  การติดตั้งประปา  การควบคุมเกี่ยวกับการดำเนิน การประปา  รายได้  รายจ่าย  บัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงให้ข้อบกพร่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งงาน  ดังนี้ 

1. งานผลิตและบริการ 

2. งานการเงินและบัญชี 

3. งานธุรการ@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY