รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 ประเภท : ผู้สูงอายุ

รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลท่าไม้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  งบอุดหนุนเฉพาะกิจ  

ประจำเดือน   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY