สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นันทิยา ใจเย็น