สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นันทิยา ใจเย็น โทร. 09 8851 7107