กองการประปา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางอารีย์ พัดเทวี