กองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

คนึงหา เอี้ยวตระกูล