กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานทั่วไป

นางสาวจริยา วงศ์วัชรพันธ์


จินตนา ศรีสุข


กาญจนา รอดผึ้ง


ทองอยู่ วงกลม


ภิญโญ วงศ์สนิท


ชาลี สุขศรี


หมวย เล็กประเสริฐ


เยี่ยม ครุฑขุนทด


จาตุรงค์ วงศ์สนิท


วิวัฒน์ ครุฑศิริ


พิเชษฐ สายทองสุข


ประพัฒน์ ชื่นแสง