กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานทั่วไป

คำนึง สร้อยทอง


จินตนา ศรีสุข


กาญจนา รอดผึ้ง


จารุภา ห่อละเอียด


ทองอยู่ วงกลม


ภิญโญ วงศ์สนิท


ชาลี สุขศรี


หมวย เล็กประเสริฐ


เยี่ยม ครุฑขุนทด


จาตุรงค์ วงศ์สนิท


วิวัฒน์ ครุฑศิริ


พิเชษฐ สายทองสุข


ประพัฒน์ ชื่นแสง


กฤษดา ชื่นแสง