กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

สมคิด รอดผึ้ง


สันทัด เสลาคุณ


ประสพโชค ห่อละเอียด