กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

ประสพโชค ห่อละเอียด