กองคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จิตรตรา ทองแฉล้ม