สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานดับเพลิง

คมสันต์ ทองคำแก้ว


มงคล สุขศรี


เดชา เชี่ยวชาญ


จุมพต ขวัญตา


ชรัตน์ รุ่งเรือง


บุญสืบ ม่วงศรี


คงศักดิ์ ไทยถานันดร์


ธีรเดช ใจฉกาจ