สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานธุรการ

นายพิสิษฐ์ หิรัญรุจิรัตน์


นฤมล สายสะอาด