สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

สุเมฆ น้อยสนธิ