สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จันทกานต์ ศรีจำรูญ