โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดุสิต ทันสมัย โทร. 06 2561 9969