โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จันทกานต์ ศรีจำรูญ โทร. 06 2591 1764