โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จันทกานต์ ศรีจำรูญ