เรื่อง หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY