เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายบัญฑิต แหยมคอน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY