เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถรร คสล. ซอยบ้านนายกิตติพงษ์ สร้อยทอง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY