เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจข้อมูลตามบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY