เรื่อง การรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายกิตติพงษ์ สร้อยทอง หมู่ที่ ๑

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY