เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจตามบัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY