เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางสมพิศ เพียงนั้น หมู่ที่ ๒

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY