เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยข้างบ้านนายบัญฑิต แหยมคอน หมูที่ ๖ ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง






@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY