เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนางสมพิศ เพียงนั้น หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY