เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ ซอยบ้านนางปัญญา ขำเขียม เชื่อมต่อถนนเดิมบ้านนางสาคร ชื่นแสง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY