เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนางปัญญา ขำเจียม เชื่อมต่อถนนเดิมบริเวณบ้านนางสาคร ชื่นแสง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY