เรื่อง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น แบบไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งไม่ตำ่กว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY