เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บริเวณซอยบ้านนางพิศมัน นาคน้อย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY