เรื่อง จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ ต.ท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนางอิ่ม สุขศรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY